⊢ Γ boosted

so like is :CUBE: the Logo of cubical type theory

cos i didn't know type theories had logos

⊢ Γ boosted

:hacker_c: :hacker_u: :hacker_b: :hacker_e: :hacker_s:

Show thread

more like personal.trans.strath.ac.uk

⊢ Γ boosted

everyone is thinking 'what the Fuck are you talking about' but im not sure how to explain without it being too long to be worth reading

but the guy with the funy paper titles. it's his fault again

Show thread

whenever someone runs into this problem on the agda list (often) i start chanting 'green slime green slime' under my breath

Show thread

tfw they touch the green slime

I'm Not Sure If There Should Be A Case For The Co

In order, the following will be built (use -v for more details): 

- Diff-0.4.0 (lib) (requires build)
- HsYAML-0.2.1.0 (lib) (requires build)
- Only-0.1 (lib) (requires download & build)
- StateVar-1.2.1 (lib) (requires download & build)
- alex-3.2.6 (exe:alex) (requires build)
- algebraic-graphs-0.5 (lib) (requires download & build)
- base-compat-0.11.2 (lib) (requires build)
- base-orphans-0.8.4 (lib) (requires build)
- base16-bytestring-1.0.1.0 (lib) (requires build)
- blaze-builder-0.4.2.1 (lib) (requires build)
- bytestring-encoding-0.1.1.0 (lib) (requires download & build)
- cabal-doctest-1.0.8 (lib) (requires build)
- call-stack-0.4.0 (lib) (requires download & build)
- clock-0.8.2 (lib) (requires build)
- cmdargs-0.10.21 (lib) (requires build)
- colour-2.3.6 (lib) (requires build)
- cryptohash-md5-0.11.100.1 (lib) (requires download & build)
- cryptohash-sha1-0.11.100.1 (lib) (requires download & build)
- czipwith-1.0.1.3 (lib) (requires download & build)
- data-default-class-0.1.2.0 (lib:data-default-class) (requires build)
- dlist-1.0 (lib) (requires build)
- entropy-0.4.1.6 (lib:entropy) (requires download & build)
- exceptions-0.10.4 (lib) (requires build)
- file-embed-0.0.14.0 (lib) (requires download & build)
- fingertree-0.1.4.2 (lib) (requires build)
- ghc-api-compat-8.6.1 (lib) (requires build)
- ghc-paths-0.1.0.12 (lib:ghc-paths) (requires download & build)
- ghc-source-gen-0.4.1.0 (lib) (requires download & build)
- ghc-trace-events-0.1.2.3 (lib) (requires download & build)
- haddock-library-1.10.0 (lib) (requires build)
- happy-1.20.0 (exe:happy) (requires build)
- hashable-1.3.2.0 (lib) (requires build)
- heaps-0.4 (lib) (requires build)
- hie-compat-0.2.1.0 (lib) (requires build)
- hsc2hs-0.68.7 (exe:hsc2hs) (requires build)
- hscolour-1.24.4 (lib:hscolour) (requires build)
- indexed-profunctors-0.1.1 (lib) (requires download & build)
- indexed-traversable-0.1.1 (lib) (requires build)
- integer-logarithms-1.0.3.1 (lib) (requires build)
- js-dgtable-0.5.2 (lib) (requires build)
- js-flot-0.8.3 (lib) (requires build)
- js-jquery-3.3.1 (lib) (requires build)
- microlens-0.4.12.0 (lib) (requires download & build)
- network-info-0.2.0.10 (lib:network-info) (requires download & build)
- old-locale-1.0.0.7 (lib) (requires build)
- parallel-3.2.2.0 (lib) (requires build)
- parser-combinators-1.3.0 (lib) (requires build)
- polyparse-1.13 (lib) (requires build)
- prettyprinter-1.7.0 (lib) (requires download & build)
- primes-0.2.1.0 (lib:primes) (requires download & build)
- primitive-0.7.1.0 (lib) (requires build)
- refact-0.3.0.2 (lib) (requires build)
- reflection-2.1.6 (lib) (requires build)
- regex-base-0.94.0.1 (lib) (requires build)
- rope-utf16-splay-0.3.2.0 (lib) (requires download & build)
- safe-0.3.19 (lib) (requires build)
- semigroups-0.19.1 (lib) (requires build)
- some-1.0.3 (lib) (requires download & build)
- sorted-list-0.2.1.0 (lib) (requires download & build)
- split-0.2.3.4 (lib) (requires build)
- splitmix-0.1.0.3 (lib) (requires build)
- syb-0.7.2.1 (lib) (requires build)
- tagged-0.8.6.1 (lib) (requires build)
- th-abstraction-0.4.2.0 (lib) (requires build)
- th-compat-0.1.2 (lib) (requires build)
- transformers-compat-0.6.6 (lib) (requires build)
- type-equality-1 (lib) (requires build)
- unix-compat-0.5.3 (lib) (requires build)
- unliftio-core-0.2.0.1 (lib) (requires build)
- unsafe-0.0 (lib:unsafe) (requires download & build)
- utf8-string-1.0.2 (lib) (requires build)
- void-0.7.3 (lib) (requires build)
- zlib-0.6.2.3 (lib) (requires build)
- contravariant-1.5.3 (lib) (requires download & build)
- gitrev-1.3.1 (lib) (requires build)
- base-compat-batteries-0.11.2 (lib) (requires build)
- extra-1.7.9 (lib) (requires build)
- ansi-terminal-0.11 (lib) (requires build)
- data-default-instances-containers-0.0.1 (lib:data-default-instances-containers) (requires build)
- data-default-instances-dlist-0.0.1 (lib:data-default-instances-dlist) (requires build)
- safe-exceptions-0.1.7.2 (lib) (requires download & build)
- haskell-src-exts-1.23.1 (lib) (requires download & build)
- ghc-lib-parser-8.10.5.20210606 (lib) (requires download & build)
- unordered-containers-0.2.14.0 (lib) (requires build)
- time-compat-1.9.6 (lib) (requires build)
- psqueues-0.2.7.2 (lib) (requires download & build)
- opentelemetry-0.7.0 (lib) (requires download & build)
- data-fix-0.3.1 (lib) (requires build)
- case-insensitive-1.2.1.0 (lib) (requires build)
- async-2.2.3 (lib) (requires build)
- terminal-size-0.3.2.1 (lib) (requires build)
- network-3.1.2.2 (lib:network) (requires build)
- generic-lens-core-2.2.0.0 (lib) (requires download & build)
- data-default-instances-old-locale-0.0.1 (lib:data-default-instances-old-locale) (requires build)
- cpphs-1.20.9.1 (lib) (requires build)
- vector-0.12.3.0 (lib) (requires build)
- scientific-0.3.7.0 (lib) (requires build)
- regex-tdfa-1.3.1.1 (lib) (requires download & build)
- direct-sqlite-2.3.26 (lib) (requires download & build)
- random-1.2.0 (lib) (requires build)
- th-extras-0.0.0.4 (lib:th-extras) (requires download & build)
- data-tree-print-0.1.0.2 (lib) (requires download & build)
- distributive-0.6.2.1 (lib) (requires build)
- microlens-th-0.4.3.10 (lib) (requires download & build)
- network-uri-2.6.4.1 (lib) (requires build)
- githash-0.1.6.1 (lib) (requires download & build)
- transformers-base-0.4.5.2 (lib) (requires build)
- mmorph-1.1.5 (lib) (requires download & build)
- Glob-0.10.1 (lib) (requires build)
- constraints-0.13 (lib) (requires build)
- filemanip-0.3.6.3 (lib:filemanip) (requires build)
- resourcet-1.2.4.2 (lib) (requires build)
- filepattern-0.1.2 (lib) (requires build)
- prettyprinter-ansi-terminal-1.1.2 (lib) (requires download & build)
- ansi-wl-pprint-0.6.9 (lib) (requires build)
- ghc-check-0.5.0.5 (lib) (requires download & build)
- ormolu-0.1.4.1 (lib) (requires build)
- ghc-lib-8.10.5.20210606 (lib) (requires download & build)
- uniplate-1.6.13 (lib) (requires build)
- hyphenation-0.8.2 (lib) (requires download & build)
- unliftio-0.2.18 (lib) (requires download & build)
- typed-process-0.2.6.0 (lib) (requires build)
- network-bsd-2.8.1.0 (lib) (requires download & build)
- data-default-0.7.1.1 (lib:data-default) (requires build)
- vector-algorithms-0.8.0.4 (lib) (requires build)
- monoid-subclasses-1.1 (lib) (requires download & build)
- monad-memo-0.5.3 (lib) (requires download & build)
- indexed-traversable-instances-0.1 (lib) (requires download & build)
- hashtables-1.2.4.1 (lib) (requires build)
- blaze-textual-0.2.1.0 (lib) (requires download & build)
- megaparsec-9.1.0 (lib) (requires download & build)
- attoparsec-0.13.2.5 (lib) (requires build)
- uuid-types-1.0.5 (lib) (requires build)
- temporary-1.3 (lib) (requires build)
- streaming-commons-0.2.2.1 (lib) (requires build)
- QuickCheck-2.14.2 (lib) (requires build)
- MonadRandom-0.5.3 (lib) (requires download & build)
- comonad-5.0.8 (lib) (requires build)
- monad-control-1.0.2.3 (lib:monad-control) (requires build)
- refinery-0.4.0.0 (lib) (requires download & build)
- lucid-2.9.12.1 (lib) (requires download & build)
- constraints-extras-0.3.1.0 (lib) (requires download & build)
- shake-0.19.5 (lib) (requires download & build)
- pretty-simple-4.0.0.0 (lib:pretty-simple) (requires download & build)
- optparse-applicative-0.15.1.0 (lib) (requires build)
- ghc-lib-parser-ex-8.10.0.21 (lib) (requires download & build)
- hslogger-1.3.1.0 (lib) (requires download & build)
- mono-traversable-1.0.15.1 (lib) (requires build)
- fuzzy-0.1.0.0 (lib) (requires download & build)
- heapsize-0.3.0.1 (lib) (requires download & build)
- sqlite-simple-0.4.18.0 (lib) (requires download & build)
- uuid-1.3.15 (lib) (requires download & build)
- random-shuffle-0.0.4 (lib:random-shuffle) (requires download & build)
- bifunctors-5.5.11 (lib) (requires build)
- multistate-0.8.0.3 (lib) (requires download & build)
- dependent-sum-0.7.1.0 (lib) (requires build)
- hls-graph-1.4.0.0 (lib) (requires build)
- optparse-simple-0.1.1.4 (lib) (requires download & build)
- conduit-1.3.4.1 (lib) (requires download & build)
- hiedb-0.4.0.0 (lib) (requires download & build)
- semigroupoids-5.3.5 (lib) (requires download & build)
- profunctors-5.6.2 (lib) (requires download & build)
- assoc-1.0.2 (lib) (requires build)
- dependent-sum-template-0.1.0.3 (lib) (requires download & build)
- dependent-map-0.4.0.0 (lib:dependent-map) (requires download & build)
- libyaml-0.1.2 (lib) (requires build)
- conduit-extra-1.3.5 (lib) (requires build)
- strict-list-0.1.5 (lib) (requires download & build)
- invariant-0.5.4 (lib) (requires download & build)
- generic-lens-2.2.0.0 (lib) (requires download & build)
- free-5.1.7 (lib) (requires download & build)
- foldl-1.4.12 (lib) (requires download & build)
- these-1.1.1.1 (lib) (requires build)
- deque-0.4.3 (lib) (requires download & build)
- monad-dijkstra-0.1.1.3 (lib) (requires download & build)
- ghc-exactprint-0.6.4 (lib) (requires download & build)
- adjunctions-4.4 (lib) (requires build)
- strict-0.4.0.1 (lib) (requires build)
- butcher-1.3.3.2 (lib) (requires download & build)
- retrie-1.0.0.0 (lib) (requires download & build)
- apply-refact-0.9.3.0 (lib) (requires download & build)
- kan-extensions-5.2.2 (lib) (requires download & build)
- aeson-1.5.6.0 (lib) (requires build)
- lens-5.0.1 (lib) (requires download & build)
- yaml-0.11.5.0 (lib) (requires build)
- floskell-0.10.5 (lib) (requires download & build)
- aeson-pretty-0.8.8 (lib) (requires build)
- HsYAML-aeson-0.2.0.0 (lib) (requires download & build)
- lsp-types-1.2.0.0 (lib) (requires build)
- implicit-hie-0.1.2.6 (lib) (requires download & build)
- hlint-3.2.7 (lib) (requires build)
- hie-bios-0.7.5 (lib) (requires download & build)
- brittany-0.13.1.2 (lib) (requires download & build)
- stylish-haskell-0.12.2.0 (lib) (requires download & build)
- fourmolu-0.3.0.0 (lib) (requires download & build)
- lsp-1.2.0.0 (lib) (requires build)
- implicit-hie-cradle-0.3.0.5 (lib) (requires download & build)
- hls-plugin-api-1.2.0.0 (lib) (requires build)
- ghcide-1.4.1.0 (lib) (requires build)
- hls-tactics-plugin-1.3.0.0 (lib) (requires build)
- hls-stylish-haskell-plugin-1.0.0.2 (lib) (requires build)
- hls-splice-plugin-1.0.0.4 (lib) (requires build)
- hls-retrie-plugin-1.0.1.1 (lib) (requires build)
- hls-pragmas-plugin-1.0.0.1 (lib) (requires build)
- hls-ormolu-plugin-1.0.0.1 (lib) (requires build)
- hls-module-name-plugin-1.0.0.1 (lib) (requires build)
- hls-hlint-plugin-1.0.1.1 (lib) (requires build)
- hls-haddock-comments-plugin-1.0.0.3 (lib) (requires build)
- hls-fourmolu-plugin-1.0.0.2 (lib) (requires build)
- hls-floskell-plugin-1.0.0.1 (lib) (requires build)
- hls-explicit-imports-plugin-1.0.0.4 (lib) (requires build)
- hls-eval-plugin-1.1.2.0 (lib) (requires build)
- hls-class-plugin-1.0.0.3 (lib) (requires build)
- hls-call-hierarchy-plugin-1.0.0.0 (lib) (requires build)
- hls-brittany-plugin-1.0.0.2 (lib) (requires build)
- haskell-language-server-1.3.0.0 (lib) (requires build)
- hls-refine-imports-plugin-1.0.0.1 (lib) (requires build)
- haskell-language-server-1.3.0.0 (exe:haskell-language-server-wrapper) (requires build)
- haskell-language-server-1.3.0.0 (exe:haskell-language-server) (requires build)

⊢ Γ boosted
Show older
types.pl

A Mastodon instance for programming language theorists and mathematicians. Or just anyone who wants to hang out.