Follow

Mastodon ला मराठीत काय म्हणावं, काही वात्रट शब्दछल करता येईल का? ह्या प्रश्नाचं उत्तर शोधायला spokensanskrit.org वर ‘हत्ती’ ला समानार्थी शब्द शोधायला गेलो. आणि सापडलं काय… @axolotl

· Edited · · Mastodon for iOS · 1 · 0 · 0

@shardulc "महा-मस्तिष्क-वान्"?

टोरोंटो नगरे किमपि गजाः वर्तन्ते?

@axolotl महामास्तिष्कवान, शक्य आहे, जरा जड वाटतं 😅 आणि टोरॉंटो मध्ये हत्तींपेक्षा खरे मॅस्टोडॉन, मॅमथ वगैरे सापडणं समजू शकलं असतं पण आपले संस्कृततज्ञ प्राणीसंग्रहालयातच गेलेले दिसतात.

Sign in to participate in the conversation
types.pl

A Mastodon instance for programming language theorists and mathematicians. Or just anyone who wants to hang out.